Dispersiya edilmiş su ilə yanğının söndürülməsi


   Neft platformalarında və çənlərində baş verən yanğın - ən yüksək mürəkkəblik dərəcəsi olan yanğın kimi təsnif edilir. Çünki, belə yanğın nəticəsində ayrılan toksik qazlar və çox yüksək hərarət səbəbindən, yanğınsödürən gəmilər alova bürünmüş platformaya yaxınlaşa bilmirlər.


   Obyektin yanğın təhlükəsizliyinin öyrənilməsi zamanı onun yerləşdiyi açıq meydançada alovun söndürülməsi üçün dispersiya edilmiş (narın zərrələrə parçalanmış) su ilə (su tozu və ya dumanı ilə) yanğınsöndürmə metodu tətbiq olunur. Bu zaman açıq meydançada olan obyektin perimetri boyunca üzərində çoxlu sayda püskürdücü sprinklerlər olan borular quraşdırılır. Su xüsusi nasoslar vasitəsilə yüksək təzyiq altında bu borular – perimetral sprinklerlər sisteminə vurulur.


   Yanğın xəbərdaredici cihazının işə düşməsi zamanı bu təzyiqli su, sprinklerlərin qapadıcı tıxacını açır. Sprinklerin içindən keçən su milyonlarla xırda zərrəciyə, başqa sözlə, qatı dumana çevrilir. Su tozunun meydançanın perimetri boyunca yüksək təzyiqlə hərəkət etməsinin hesabına çox tezliklə meydançanın bütün üzəri qatı su buludu ilə örtülür. Bu dumanın ortasında isə bütün hava yolu kəsilmiş alov mənbəyi olur.